Hvem ejer hvad?

Hvem ejer ledningerne i jorden?

Hvem ejer vandledningen?

Teglgårdsparkens Vandværk leverer dit drikkevand gennem et net af vandledninger. Fra de gennemgående vandledninger ude i vejen går der ledninger ind til den enkelte ejendom. Teglgårdsparkens Vandværk ejer den del af ledningen – kaldet stikledning – der går fra hovedledningen i vejen og hen til skel. Fra skel og ind til din ejendom kaldes ledningen en jordledning – den skal du som grundejer selv vedligeholde og den er din ejendom.

Jordledning og ventiler

Du står selv for at vedligeholde jordledningen og de to ventiler på hver side af måleren. De to ventiler er vigtige, når vandværket med mellemrum skal skifte måleren, så de skal altid være funktionsdygtige.

Hvis du opdager eller har mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte et autoriseret VVS-firma. Det er vigtigt du gemmer eventuelle kvitteringer, da en eventuel forsikring for rørskade oftest dækker dine omkostninger i forbindelse med udbedring af en skade.

Hvis flere deler en jordledning

Hvis du får vand fra en ledning, som indenfor skel forsyner flere ejendomme, er alle aftagere af vandet fælles om ansvaret og rettighederne til jordledningen.

I tilfælde af brud på ledningen skal de huse, som får vand fra ledningen fra- og efter brudstedet, deles om udbedring af utætheden og håndtering af en eventuel forsikringssag.

Hvem ejer vandmåleren? Vandmåleren ejes af Teglgårdsparkens Vandværk. Du betaler årligt en målerleje for benyttelse af måleren. Vandmåleren må kun udskiftes af Teglgårdsparkens Vandværk og deres valgte autoriserede VVS-firma.

Hvis du ønsker det, kan du få afprøvet din vandmåler. Du skal selv betale for afprøvningen, hvis målervisningen ligger indenfor den godkendte kontrolafvigelse. Hvis måleren viser forkert, afholder Teglgårdsparkens Vandværk udgiften.

 

© 2006 HV-WEB - Huset Venture