Vedtægt for AMBA fra 1. jan 2015

Vedtægter

Navn og hjemsted.

Selskabets navn er Teglgårdsparkens Vandværk A.m.b.a., og selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar beliggende i Silkeborg Kommune. Værneting er Retten i Viborg.

§ 2.

Formål.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

§ 3.

Andelshavere.

Andelshavere i selskabet er de grundejere indenfor værkets forsyningsområde, som har betalt tilslutningsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4.

Andelshaveres rettigheder.

Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad på anfordring.

§ 5.

Andelshaveres forpligtelser.

For selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den indbetalte kapital.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde overdrager sin ejendom, er andelshaveren pligtig til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens forpligtelser overfor selskabet, og at selskabet underrettes om ejerskiftet.

Hvis opkrævningsadressen er anden end adressen på den/de ejendomme, der af vandværket forsynes med vand, er det andelshaverens pligt at orientere vandværket om adressen. Ønskes indkaldelse til generalforsamling og andre meddelelser sendt pr. mail, skal denne adresse og eventuelle ændringer heri oplyses til vandværket.

§ 6.

Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske, såfremt ejendommen nedlægges som selvstændig ejendom, eller såfremt vandforbrugende aktivitet på ejendommen ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning. Ved udtræden kan der ikke udbetales andel i selskabets formue.

§ 7.

Levering til ikke-andelshavere (købere).

Institutioner – som følge af deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som i følge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere er forpligtet til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.

Hvis købere ikke eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

§ 8.

Anlæg.

.For andelshavere, der tilsluttes værket, etableres forsyningsnet og stikledning.

§ 9.

Ledninger over privat grund.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, og retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt. Det er en betingelse herfor, at der for den interesseredes regning tinglyses en af bestyrelsen godkendt deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse.

Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved civilt søgsmål.

§ 10.

Indskrænkninger i vandleverancen.

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Hverken andelshavere eller købere, der aftager vand iflg. § 7 må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jvf. regulativets bestemmelser.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende strafafgift.

§ 11.

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og der afholdes hvert år ordinær generalforsamling i maj måned.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning for det forløbne år.

  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

  4. Orientering om budget og takster for det kommende år.

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  7. Valg af revisor.

  8. Behandling af indkomne forslag.

  9. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i brev resp. mail til medlemmerne med dagsorden, beretning, regnskab og forslag såvel fra bestyrelse som medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag, som af andelshaverne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsens formand inden 1. marts.

§ 12.

Stemmeret og afstemning.

Hver andelshaver har en stemme, for hver ejendom den pågældende ejer eller er medejer af, ligesom der kun kan afgives en stemme for hver ejendom, uanset antallet af ejere. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan stemme ved mere end 1 fuldmagt.

Juridiske personer, som er medlem af selskabet, kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere og stemme ved en fysisk person, som enten er ansat hos eller medlem af bestyrelsen for den juridiske person.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte andelshavere, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog § 19 om vedtægtsændringer.

§ 13.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 andelshavere overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling, som afholdes efter begæring af andelshaverne, skal afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen.

§ 14.

Bestyrelsen.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen blandt selskabets andelshavere.

Repræsentanter for juridiske personer er valgbare til bestyrelsen, men skal udtræde af bestyrelsen, såfremt ansættelsesforholdet hos eller medlemsskabet af bestyrelsen for den juridiske person ophører.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der afgår henholdsvis 2 resp. 3 medlemmer.

Desuden vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, og suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets drift i overensstemmelse med vedtægterne og det gældende regulativ. Den fastsætter størrelsen af driftsbidrag, således de nødvendige beløb til værkets drift samt til reparation og henlæggelser er til stede, ligesom den fastsætter tilslutningsbidrag for nye andelshavere. Bestyrelsen kan i fornødent omfang ansætte personale eller indgå samarbejdsaftaler til varetagelse af den daglige drift og kan afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til værkets drift, administration, reparation og vedligeholdelse. Desuden skal bestyrelsen sørge for udarbejdelse af årsregnskab til godkendelse på generalforsamlingen samt budget.

Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelses-medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutningerne træffes ved simpelt flertal.

 

§ 15

Tegningsregel.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til anvisning af betaling af udgifter vedrørende den daglige drift.

 

§ 16.

Protokol

Der udfærdiges referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger samt over det på generalforsamlingen passerede. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, mens referaterne løvrigt forelægges til godkendelse senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referater, der indeholder behandling af personsager i forbindelse med eventuelle restancer og lignende, må ikke offentliggøres.

Referat fra generalforsamlingen skal bekendtgøres på vandværkets hjemmeside.

§ 17.

Revisor.

Selskabet antager en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen, til at revidere selskabets regnskab. Kritisk revision varetages af 2 generalforsamlingsvalgte andelshavere, der er valgt for 2 år. Der afgår 1 hvert år. Der vælges en suppleant for kritiske revisorer hvert år.

§ 18.

Regnskab.

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter foretagelsen af forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorer.

§ 19.

Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne, herunder beslutning om opløsning af selskabet, kræver vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum.

§ 20.

Erstatning.

Krav om erstatning for ulempe og skader ved svigtende vandforsyning eller ved andre driftsforstyrrelser kan ikke gøres gældende overfor selskabet.

§ 21.

Overgangsbestemmelse.

På den stiftende generalforsamling i 2014 indtræder den i Teglgårdsparkens Vandværk I/S værende bestyrelse, som bestyrelse i selskabet samt de valgte suppleanter. Kritiske revisorer samt suppleant fortsætter ligeledes.

Således vedtaget den 31. maj 2014

Dirigent:

Endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den / 2014

AMBA 2015 ingen ansvar

© 2006 HV-WEB - Huset Venture